(آرم) گروه نوکارت [ پشت ]


گروه نوکارت در زمینه ساختمان سازی از مرحله طراحی تا مرحله تحویل کلید، از ساخت تاسیسات تا ساخت مسکن، تعهد، راه حلهای پروژه و در موضوعات مدیریت ساختمان سازی ارائه خدمات مینماییم. راحلهای دینامیک، مدرن و آکتیو پروژه از طرف گروه مهندسین گروه و با پشتیبانی کامپیوتر در موضوعات مشاوره مدیریت پروژه، با اتمام نمودن پروژه ها و تعهدات درج شده در بخش رفرانسهای صفحه اکیبهای متخصصمان احساس غرور مینماییم

صفحه اصلی - موسسات - زمینه فعالیت - پروژه های باتمام رسیده - پروژه های در حین اجراء - مجموعه شرکتها - منابع انسانی - تماس با ما
Copyright © 2011 گروه نوکارت – همگی احقاق محفوظ میباشد.