پیام ریاست
گروه نوکارت در زمینه ساختمان سازی از مرحله طراحی تا مرحله تحویل کلید، از ساخت تاسیسات تا ساخت مسکن، تعهد، راه حلهای پروژه و در موضوعات مدیریت ساختمان سازی ارائه خدمات مینماییم. راحلهای دینامیک، مدرن و آکتیو پروژه از طرف گروه مهندسین گروه و با پشتیبانی کامپیوتر در موضوعات
مشاوره مدیریت پروژه، با اتمام نمودن پروژه ها و تعهدات درج شده در بخش رفرانسهای صفحه اکیبهای متخصصمان احساس غرور مینماییم
اطلاعات بیشتر »   
پروژه های باتمام رسیده
+ شرکت ساختمان سازی جنسار مجتمعات مسکونی کایاباشی
+ شرکت ساختمان سازی ایلقین مجتمعات مسکونی توکی
اطلاعات بیشتر »   
زمینه فعالیت
+ تعهدات ساخت
  + سفت کاری
  + نازک کاری
  + عایق بندی
  + تعدیلات معماری – دکوراسیون
+ إستشارات، وضه مخططات و تصميم
اطلاعات بیشتر »   
پروژه های در حین اجراء
+ شرکت ساختمان سازی جنسار مجتمعات مسکونی توکی دنیزلی
+
اطلاعات بیشتر »   
صفحه اصلی - موسسات - زمینه فعالیت - پروژه های باتمام رسیده - پروژه های در حین اجراء - مجموعه شرکتها - منابع انسانی - تماس با ما
Copyright © 2011 گروه نوکارت – همگی احقاق محفوظ میباشد.